24/03/2024

Empro Nieuwsbrief december 2023

Beste buurtbewoner,

Bij Empro Europe zijn we continu bezig met het innoveren en verduurzamen van onze productie.
Na jarenlang onderzoek en testen, kan Empro een breed portfolio aan eindproducten in de markt zetten waaronder producten in vloeibare vorm. Deze zullen onder meer gebruikt worden als biostimulant in de landbouw of als smaakmaker voor petfood.
Aangezien het hier om de afzet van andere eindproducten gaat dient de omgevingsvergunning van Empro aangepast te worden. Er zullen nochtans geen wezenlijke aanpassingen van het bestaande productieproces gebeuren.
Via deze nieuwsbrief wensen we jullie uit te leggen welke aanpassingen we precies voor ogen hebben en welke impact deze aanpassingen op de omgeving hebben.

Met vriendelijke groeten,
Vaast Vanoverschelde
Zaakvoerder van Empro


Dezelfde verwerkingscapaciteit maar meer eindproducten

Binnen onze huidige processen worden de grondstoffen steeds gedroogd tot een eindproduct in poedervorm. Door de verdamping van het aanwezige water tijdens het droogproces, ligt het geproduceerde volume tot op heden opmerkelijk lager dan de hoeveelheid aan grondstoffen.
Doordat de nieuwe eindproducten in een vloeibare vorm afgezet worden zullen de grondstoffen echter niet meer zo vergaand gedroogd worden. De laatste droogstap wordt voor deze producten niet meer uitgevoerd. Doordat er hierbij minder water zal verdampen zal een grotere hoeveelheid eindproduct geproduceerd worden. Met dezelfde grondstoffen wordt er dus meer eindproduct gecreëerd.
Daarom moet de opgenomen hoeveelheid eindproduct in de rubriek 2 ‘afvalverwerking’ van onze omgevingsvergunning aangepast worden. In deze rubriek gaat het immers over het volume eindproducten. Zoals uit de nieuwe aanvraag blijkt is er geen uitbreiding in verwerkingscapaciteit gevraagd. Ook blijven dezelfde processtappen (op de droogstap na) behouden. Er zal dus niet meer grondstof verwerkt worden, wel stijgt het potentiele volume eindproduct, aangezien het ook in vloeibare vorm naar de klanten kan verzonden worden. Nu er niet steeds meer gedroogd moet worden betekent dit ook een vermindering in het energieverbruik en vermindert ook de hoeveelheid afvalwater.


Aanpassing indeling rubrieken pluimveevlees

Resten afkomstig van de pluimveevleesverwerking (vellen, beenderen, karkassen, nekken, …) die verwerkt worden voor humane consumptie zijn vergund onder rubriek 45 van de omgevingsvergunning als ‘voedings- en genotmiddelenindustrie’. Empro of haar leveranciers kunnen er echter voor kiezen om deze producten niet voor humane consumptie te bestemmen maar om deze, te declasseren tot dierlijke bijproducten. Dit op vrijwillige basis of omwille van versheid of economische redenen. De opslag en bewerking van dit pluimveevlees valt dan niet meer onder rubriek 45 ‘voedings- en genotmiddelenindustrie’ maar zal dan vallen onder rubriek 2 ‘afvalverwerking’. Deze aanpassing aan de rubriekentabel wordt dan ook mee opgenomen in de ingediende vergunningsaanvraag.
Ook hier zal er geen uitbreiding komen van de gebruikte hoeveelheid grondstof, noch zal er een aanpassing zijn van het effectieve productieproces. Dit betreft een loutere vergunningstechnische aanpassing van de rubrieken.


Bouwluik

Zoals u wellicht reeds gemerkt heeft, is de bouw van de vergunde schouw, het sas en het drooglokaal afgerond.
Met de nu voorliggende aanvraag wordt een nieuw stooklokaal en een nieuwe aanvoerhal voor de vleeskant voorzien met gekoelde opslag en doorvoersas. In deze bijkomende hal kan ook de reiniging van de vrachtwagens plaatsvinden, hierdoor zal de impact naar de omgeving verder verminderen.


Opslag producten in vaste tanks

Een laatste luik van de vergunningsaanvraag betreft een verandering voor de opslag van gevaarlijke producten van de water- en luchtzuiveringsinstallaties. Voor de opslag van deze producten zullen er in de toekomst namelijk vast opgestelde tanks gebruikt worden i.p.v. verplaatsbare recipiënten (IBC’s). De opslag in vaste tanks heeft als voordeel dat deze opslag gemakkelijker en veiliger kan plaatsvinden dan in verplaatsbare recipiënten.
Ook wordt er een bovengrondse mazouttank aangevraagd.


Wat zijn biostimulanten?

Een van onze nieuwe vloeibare producten zijn biostimulanten Dit zijn heel kleine eiwitten die door planten kunnen opgenomen worden en deze wapenen tegen allerhande vormen van stress zoals hitte en droogte. Een soort vitaminen voor planten. Met de biostimulant die Empro produceert behaalden akkerbouwers de voorbije 3 seizoenen met slechts 15 liter van dit product gemiddeld 4.1 ton extra aardappelen per hectare. Komend jaar is het onze ambitie om zo’n 200 ton biostimulant te produceren, indien allemaal toegepast op aardappelen zou dit dus 55.000 ton extra aardappelen betekenen!

Meer weten? Neem een kijkje op www.aphasol.com


Wat bij vragen of opmerkingen?

Indien er over de vergunningsaanvraag vragen of opmerkingen zijn, kan u ons altijd contacteren via 052 37 47 41 op info@empro-europe.com.

Naar gelang uw vraag of opmerking, kan deze per mail, telefonisch of via een plaatsbezoek uitgeklaard worden. Wij staan u graag te woord en staan open voor bijkomende suggesties.

 

15/06/2023

Empro Nieuwsbrief mei 2023

BESTE BUURTBEWONER,

Het is onze ambitie om de geurimpact in de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Met deze brief willen we je graag verder informeren over onze dagelijkse inspanningen.

EXTRA MAATREGELEN TEGEN GEURHINDER

Empro gaat steeds actief op zoek naar manieren om geurimpact te beperken. Zo hebben we reeds een aantal bijkomende geurbeperkende maatregelen genomen sinds de recente vergunningsprocedures:

  • Extra geurafzuigingen in bepaalde productieruimtes, zodat er minder geur vrijkomt bij het openen van poorten
  • Extra geurafzuigingen op onze tanks, zodat er geen verdringingslucht vrijkomt in de omgeving
  • De installatie van een aanvoersas, waardoor er minder geur vrijkomt bij het lossen van grondstoffen

Momenteel zijn we druk bezig met de uitvoering van de volgende maatregel:

  • De bouw van een 35 meter hoge schouw, waardoor de gezuiverde lucht op een hoger niveau uitgestoten zal worden. Dat zal ervoor zorgen dat de lucht – en dus de geur – aanzienlijk verdund wordt en nauwelijks meer waarneembaar zal zijn (afhankelijk van de weersomstandigheden). De eerste 10 meter van deze schouw is recent in gebruik genomen, wat volgens de modelleringen van de deskundigen al een groot verschil met zich gaat meebrengen.

ONAANGEKONDIGDE GEURWAARNEMINGEN VIA ‘SNUFFELPLOEGEN’

Empro wordt ondersteund door OLFASCAN, een professioneel team van erkende deskundigen inzake lucht en geur. Zij voeren onaangekondigde geurwaarnemingen uit in de omgeving en rapporteren hun objectieve bevindingen aan ons én de overheid.

We trekken er ook dagelijks zelf op uit om geurwaarnemingen te doen. Op die manier kunnen we de situatie voortdurend monitoren en optimaliseren.

SNELLE & TRANSPARANTE BEHANDELING VAN GEURKLACHTEN

Als wij een geurklacht ontvangen, trachten we onmiddellijk een medewerker ter plaatse te sturen om een geurwaarneming te doen Zo proberen we de oorzaak te achterhalen en een oplossing te zoeken. Ook als we op het moment van onze waarnemingen geen probleem vaststellen, nemen we de melding mee in onze algemene evaluatie en verbetertrajecten. Na de behandeling ervan krijgt de melder feedback met onze bevindingen.

Met vriendelijke groeten,
Vaast Vanoverschelde
Zaakvoerder van Empro

15/02/2022

Empro Nieuwsbrief februari 2022

Beste buurtbewoners,

Zoals in de vorige editie van deze nieuwsbrief werd aangekondigd, heeft Empro op 27 januari een infomoment georganiseerd over de aanvraag tot aanpassing van onze omgevingsvergunning. We wensen de aanwezige buurtbewoners van harte te bedanken voor hun betrokkenheid. Tegelijk beseffen we dat niet iedereen de kans heeft gekregen om aan deze sessie deel te nemen vanwege de huidige coronamaatregelen.
Daarom willen we in deze nieuwsbrief nog eens alles op een rijtje zetten wat de precieze omvang van onze vergunningsaanvraag betreft. Concreet willen we jullie in wat meer detail uitleggen welke aanpassingen we precies voor ogen hebben en hoe deze aanpassingen ervoor gaan zorgen dat de nog bestaande geurwaarnemingen straks aanzienlijk zullen verminderen.
Daarnaast bieden we ook graag een antwoord op enkele bezorgdheden die we de voorbije dagen hebben opgevangen om er zeker van te zijn dat jullie correct geïnformeerd worden over de omvang van onze werkzaamheden.
Ten slotte doen we ook nog een warme oproep om onze nieuwe communicatiekanalen in de gaten te houden. Zoals we eerder al hadden aangegeven, willen we jullie frequenter op de hoogte houden van wat we bij Empro doen. Dat doen we sinds kort ook via onze Facebookpagina. Wie dus interesse heeft in onze werkzaamheden, is meer dan welkom om ons nu ook op sociale media te volgen.

Hartelijke groeten,

Vaast Vanoverschelde

 

Infomoment vergunningsaanvraag

Op 27 januari vond het infomoment over de aanvraag van Empro om de bestaande omgevingsvergunning uit te breiden plaats. Tijdens dat infomoment werd toegelicht welke aanpassingen Empro aangevraagd heeft en op welke manier deze de werking van Empro zal veranderen. Het is belangrijk om daarbij te benadrukken dat deze vergunningsaanvraag op geen enkele manier tot een capaciteitsuitbreiding van onze bedrijvigheden zal leiden. Noch wat betreft verwerkings- en opslagcapaciteit, noch wat betreft productiecapaciteit en transportbewegingen.
Om te verduidelijken wat er dan wel precies verandert, zetten we de belangrijkste punten hier nog even op een rijtje.

Nieuwe voorzieningen

In eerste instantie bevat de vergunningsaanvraag enkele ingrepen aan de infrastructuur van onze terreinen. Die ingrepen staan grotendeels in het teken van verdere geurreductie en enkele praktische aanpassingen om de infrastructuur van onze terreinen te verbeteren.

  • De belangrijkste aanpassing betreft de aanbouw van een schouw op de actiefkoolfilters zodat de emissies van onze filters beter verspreid en meer verdund zullen worden. Doordat de emissies dankzij deze schouw in een hogere luchtlaag kunnen geblazen worden, zal de geurimpact die vandaag nog in sommige straten wordt waargenomen verdwijnen.
  • Een tweede aanpassing die we voorzien, is het plaatsen van een nieuwe droger ter vervanging van de huidige droger. Om dat mogelijk te maken, moeten we een nieuw stuk aan onze gebouwen bijbouwen, meerbepaald aan de kant van onze vleeslijn. Het is de bedoeling dat er ter hoogte van dit nieuwe stuk ook een nieuw sas wordt geplaatst met toegang tot onze vleeslijn.
  • Tenslotte is het ook onze intentie om een bijkomend deel van ons terrein te verharden zodat we de wasplaats van onze vrachtwagens kunnen verplaatsen naar de zijkant van ons gebouw. Dat moet voor een betere circulatie van het vrachtverkeer zorgen op onze site.

Actualisatie

Een tweede luik van de vergunningsaanvraag betreft de actualisatie van onze bestaande omgevingsvergunning.
Omdat we onze installaties de voorbije jaren gaandeweg hebben bijgestuurd, willen we de huidige specificaties van de omgevingsvergunning afstemmen op de reële situatie van onze installaties. Dat doen we onder meer in functie van de maatregelen die we in het verleden genomen hebben om de geuruitstoot te beperken. Aanpassingen die in het verleden zijn gebeurd willen we met andere woorden ter volledigheid mee opnemen in de omgevingsvergunning.
Zoals we eerder al benadrukt hebben, gaat dit in géén geval over een capaciteitsuitbreiding van onze bedrijvigheden.

Begeleidingscommissie

Een derde en laatste luik van onze vergunningsaanvraag betreft het oprichten van een begeleidingscommissie.
Concreet houdt zo’n begeleidingscommissie in dat er een gestructureerd overleg komt over de geurproblematiek. Dit houdt in dat een groep van vertegenwoordigers van verschillende bevoegde overheidsdiensten en het gemeentebestuur, samen met een vertegenwoordiger van Empro, enkele externe deskundigen en een buurtbewoner de situatie van nabij opvolgen. De begeleidingscommissie zou dan onder andere op regelmatige basis geurwaarnemingen, uitgevoerde maatregelen, bijsturingen en de gevolgde strategie bespreken. Op basis van die begeleidingscommissie kan Empro doelgericht handelen om eventuele problemen op te lossen.

 

Enkele vragen beantwoord

Als bedrijf zijn we er ons goed van bewust dat een vergunningsaanvraag voor veel vragen zorgt. Daarom proberen we in deze rubriek een aantal vaak voorkomende vragen al even voor jullie te beantwoorden.

Zullen deze aanpassingen voor meer geurhinder zorgen?

Integendeel, het is net de bedoeling om met deze aanpassingen de bestaande geurhinder verder weg te werken. Dankzij een hoge schouw worden eventuele geurconcentraties (geurvlagen) uitgedund vooraleer ze beneden terecht, waardoor deze op leefniveau niet meer voor geurimpact zullen zorgen.

Wordt er in deze vergunningsaanvraag echt nergens een productie-uitbreiding gevraagd?

Neen, we willen hierin heel duidelijk zijn: deze vergunningsaanvraag betreft in geen enkel opzicht een capaciteitsuitbreiding. Buiten de infrastructurele ingrepen die we in deze nieuwsbrief hebben vermeld en die grotendeels gericht zijn op het verder beperken van geuremissies, wordt er op geen enkele manier een productie-uitbreiding gevraagd.

Volgens de vergunningsaanvraag zal Empro straks kobalt lozen in het afvalwater? Is dit niet schadelijk?

Het klopt dat in de vergunningsaanvraag een lozingsnorm voor kobalt wordt aangevraagd.

Om even te duiden van waar dat kobalt afkomstig is: in onze waterzuiveringsinstallatie wordt ijzertrichloride gebruikt, wat een kleine fractie kobalt kan bevatten – dat is eigen aan het product. Het gebruik van ijzertrichloride is een gangbare methode voor het behandelen en reinigen van afvalwater. Het kobalt komt dus niet vrij tijdens ons productieproces, het komt voort uit de exploitatie van onze waterzuiveringsinstallatie. Het bedrijfsafvalwater wordt na zuivering in de Schelde geloosd en zeker niet in het grondwater.

De aangevraagde lozingsnorm voor kobalt is geheel gebruikelijk voor bedrijven met vergelijkbare waterzuiveringsinstallaties en wordt normaal gezien vergund met gunstig advies van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM). In het geval de VMM van oordeel is dat zo’n lozingsnorm toch voor negatieve effecten zou zorgen, dan wordt de lozingsnorm niet toegekend.

Toch nog een vraag die in deze nieuwsbrief niet werd beantwoord? Laat het ons weten!
info@empro-europe.com
052 37 47 41

 

Empro nu ook online

Naast haar andere werkzaamheden bouwt Empro ook verder aan haar communicatie­kanalen. Sinds kort bestaat er een Facebook-pagina waarop Empro nieuwtjes en dienstmededelingen zal publiceren. Interesse? Volg ons dan op de pagina van
Empro ­Europe NV.

https://www.facebook.com/Empro-Europe-NV-111996414727426

Omdat we nog niet aan iedereen de kans hebben kunnen geven om ook digitaal in te tekenen op onze nieuwsbrief, zullen we een digitaal formulier aan deze nieuwsbrief toevoegen om jullie contacgegevens achter te laten. Indien jullie ook digitaal over onze activiteiten op de hoogte gehouden wensen te worden, vul dan best even dit formuliertje in: https://forms.gle/ciLguXDNQugea3Xd8

Wie geen smartphone heeft, kan ons ook steeds telefonisch bereiken op ons algemeen nummer 052 37 47 41. Laat gerust je contactgegevens achter bij een van onze medewerkers en dan zorgen wij voor de rest.

Geurhinder? Meld het ons!
melding@empro-europe.com
052 37 47 41

24/01/2022

Empro Nieuwsbrief | januari 2022

In de Empro Nieuwsbrief vind je de resultaten van de buurtbevraging die we in november 2021 organiseerden.

Je vind er een beknopt overzicht van de aanpassingen aan de installaties in het kader van de schorsingsprocedures.

Ten slotte lees je er alles over het digitaal infomoment dat Empro op 27 januari 2022 (19:30) organiseert. Je kan alvast deze zoomlink gebruiken.

Download hier de volledige nieuwsbrief (PDF).

06/04/2021

Een abnormale waarneming? Meld het ons alstublieft!

Een minimale en aanvaardbare impact blijft onze drijfveer. Maar we sluiten niet uit dat, ondanks al onze investeringen en inspanningen, een calamiteit, bijvoorbeeld een uitval van één van onze systemen, kan gebeuren waardoor er geurhinder zou ontstaan. Deze waarnemingen mogen meteen rechtstreeks gemeld worden via ons meldpunt zodat we onmiddellijk kunnen ingrijpen. We streven er dan ook naar om meldingen onmiddellijk aan te pakken om zo de impact zo beperkt mogelijk te houden. U kan ons bereiken op +32 52 37 47 41 of via melding@empro-europe.com.

09/03/2021

PROFESSIONELE ONDERSTEUNING GEUROVERLAST

Aan alle buurtbewoners.

OLFASCAN – erkend MER-deskundige lucht

Empro wordt ondersteund door OLFASCAN. OLFASCAN heeft een team van door de Vlaamse Overheid erkende onafhankelijke deskundigen inzake lucht en geur. Ze ondersteunen bedrijven in hun ambitie om geen geuroverlast te veroorzaken voor hun omgeving. De expertise van deze deskundigen zorgt voor een objectieve beoordeling van de geur veroorzaakt door Empro. Hun MER-erkenning staat garant voor objectiviteit, ongeacht wie hun opdrachtgever is. OLFASCAN begeleidt bedrijven en overheden in het uitvoeren van metingen, analyses, modelleringen, advies en communicatie. Deze metingen vinden plaats op en rond het terrein van Empro met behulp van “snuffelploegen”: als ze een geur vaststellen, koppelen ze hieraan een beoordeling. Zowel de mogelijke geurbronnen als de omgevingslucht worden hierbij onder de loep genomen. Verder nemen ze ook effectief luchtstalen die geanalyseerd worden in een erkend labo. Hierbij wordt met behulp van een onafhankelijk panel bepaald hoe sterk geurend een specifiek luchtstaal is en dit wordt uitgedrukt in de eenheid “Odour Units”. OLFASCAN kan op basis van deze technieken en volgens de code van goede praktijk lange termijnmodellen inzake geur- en luchtimpact ontwikkelen.

Opvolgingssysteem

De erkend deskundige lucht van OLFASCAN heeft een “kwantitatief beoordelingssysteem” opgesteld. Door op regelmatige basis luchtstalen te nemen, te analyseren en hier gelijktijdig een beoordeling aan te koppelen, werd een model opgesteld dat toelaat objectief vast te stellen of een bepaald emissiepunt te veel geur uitstoot. De actiefkoolfilters en de biologische waterzuivering zijn belangrijke emissiepunten. Deze hebben echter een zeer stabiele werking waardoor er slechts geurdoorslag kan ontstaan wanneer deze respectievelijk verzadigd zijn of wanneer een noodsituatie ontstaat. De deskundige heeft dus een kader opgesteld dat toelaat elk emissiepunt van Empro objectief en op elk ogenblik te evalueren. Dit systeem kan de totale geuruitstoot van de geleide emissiebronnen van Empro evalueren en toetsen aan een vooropgestelde grenswaarde waarbij geen hinder wordt vastgesteld. Naast luchtstaalnames worden er ook stalen genomen van de actiefkoolinhoud van de luchtzuiveringsinstallatie. Door in een labo analytisch de concentraties te bepalen van dit actiefkool en dit te koppelen met geurwaarnemingen, kunnen we een timing vooropstellen wanneer we de actiefkoolfilters moeten vervangen vooraleer er geurdoorslag kan optreden. Deze systemen zorgen voor een verdere verbetering van de resultaten zodat op deze manier de geleide emissiebronnen onder controle zijn. Empro zal zich blijven engageren om dit zo te houden en verder te optimaliseren zodat er zo weinig mogelijk hinder wordt veroorzaakt.

Empro circulair

Empro gebruikt innovatieve circulaire technieken om reststromen van pluimvee te verwerken tot hoogwaardige producten die bestemd zijn voor voeding, diervoeding, landbouw en cosmetica. De door de (kippen)industrie geproduceerde nevenstromen worden door continu onderzoek verder opgewaardeerd. We streven hierbij naar een optimale grondstofvalorisatie: producten die voorheen als afvalstof verloren gingen worden nu opgewaardeerd tot nieuwe grondstoffen. Empro levert hierdoor maximaal bij tot circulaire economie wat leidt tot een kleinere ecologische voetafdruk. Zo zorgen de activiteiten van Empro voor een jaarlijkse productie van 24.000.000 kg eiwit uit reststromen van pluimvee. Hiermee kunnen dagelijks 600.000 porties hondenbrokken voor een labrador alsook wekelijks 2.640.000 porties zalm voor menselijke consumptie geproduceerd worden. Bovendien wordt hierdoor 5.400 hectare voor sojateelt uitgespaard, dit is het equivalent van groot Dendermonde of 7.714 voetbalvelden!

Hoe zuivert Empro de lucht?

In deze video ontdekt u welke technieken ons bedrijf gebruikt om de emissies te beperken.