Door op regelmatige basis luchtstalen te nemen, te analyseren en hier gelijktijdig een beoordeling aan te koppelen, werd een model opgesteld dat toelaat objectief vast te stellen of een bepaald emissiepunt te veel geur uitstoot.
20/01/2021

PROFESSIONELE ONDERSTEUNING GEUROVERLAST

Aan alle buurtbewoners.

OLFASCAN –
erkend MER-deskundige lucht 

Empro wordt ondersteund door OLFASCAN. OLFASCAN heeft een team van door de Vlaamse Overheid erkende onafhankelijke deskundigen inzake lucht en geur. Ze ondersteunen bedrijven in hun ambitie om geen geuroverlast te veroorzaken voor hun omgeving. De expertise van deze deskundigen zorgt voor een objectieve beoordeling van de geur veroorzaakt door Empro. Hun MER-erkenning staat garant voor objectiviteit, ongeacht wie hun opdrachtgever is.

OLFASCAN begeleidt bedrijven en overheden in het uitvoeren van metingen, analyses, modelleringen, advies en communicatie. Deze metingen vinden plaats op en rond het terrein van Empro met behulp van “snuffelploegen”: als ze een geur vaststellen, koppelen ze hieraan een beoordeling. Zowel de mogelijke geurbronnen als de omgevingslucht worden hierbij onder de loep genomen.

Verder nemen ze ook effectief luchtstalen die geanalyseerd worden in een erkend labo. Hierbij wordt met behulp van een onafhankelijk panel bepaald hoe sterk geurend een specifiek luchtstaal is en dit wordt uitgedrukt in de eenheid “Odour Units”. OLFASCAN kan op basis van deze technieken en volgens de code van goede praktijk lange termijnmodellen inzake geur- en luchtimpact ontwikkelen.

Opvolgingssysteem

De erkend deskundige lucht van OLFASCAN heeft een “kwantitatief beoordelingssysteem” opgesteld. Door op regelmatige basis luchtstalen te nemen, te analyseren en hier gelijktijdig een beoordeling aan te koppelen, werd een model opgesteld dat toelaat objectief vast te stellen of een bepaald emissiepunt te veel geur uitstoot.

De actiefkoolfilters en de biologische waterzuivering zijn belangrijke emissiepunten. Deze hebben echter een zeer stabiele werking waardoor er slechts geurdoorslag kan ontstaan wanneer deze respectievelijk verzadigd zijn of wanneer een noodsituatie ontstaat. 

De deskundige heeft dus een kader opgesteld dat toelaat elk emissiepunt van Empro objectief en op elk ogenblik te evalueren. Dit systeem kan de totale geuruitstoot van de geleide emissiebronnen van Empro evalueren en toetsen aan een vooropgestelde grenswaarde waarbij geen hinder wordt vastgesteld.

Naast luchtstaalnames worden er ook stalen genomen van de actiefkoolinhoud van de luchtzuiveringsinstallatie. Door in een labo analytisch de concentraties te bepalen van dit actiefkool en dit te koppelen met geurwaarnemingen, kunnen we een timing vooropstellen wanneer we de actiefkoolfilters moeten vervangen vooraleer er geurdoorslag kan optreden.

Deze systemen zorgen voor een verdere verbetering van de resultaten zodat op deze manier de geleide emissiebronnen onder controle zijn. Empro zal zich blijven engageren om dit zo te houden en verder te optimaliseren zodat er zo weinig mogelijk hinder wordt veroorzaakt.

Empro circulair

Empro gebruikt innovatieve circulaire technieken om reststromen van pluimvee te verwerken tot hoogwaardige producten die bestemd zijn voor voeding, diervoeding, landbouw en cosmetica. De door de (kippen)industrie geproduceerde nevenstromen worden door continu onderzoek verder opgewaardeerd. We streven hierbij naar een optimale grondstofvalorisatie: producten die voorheen als afvalstof verloren gingen worden nu opgewaardeerd tot nieuwe grondstoffen. Empro levert hierdoor maximaal bij tot circulaire economie wat leidt tot een kleinere ecologische voetafdruk.

Zo zorgen de activiteiten van Empro voor een jaarlijkse productie van 24.000.000 kg eiwit uit reststromen van pluimvee. Hiermee kunnen dagelijks 600.000 porties hondenbrokken voor een labrador alsook wekelijks 2.640.000 porties zalm voor menselijke consumptie geproduceerd worden. Bovendien wordt hierdoor 5.400 hectare voor sojateelt uitgespaard, dit is het equivalent van groot Dendermonde of 7.714 voetbalvelden!

Hoe zuivert Empro de lucht?

In deze video ontdekt u welke technieken ons bedrijf gebruikt om de emissies te beperken. 

We engageren ons maximaal om voorzorgen te nemen en inspanningen te blijven leveren om de hinder te beperken tot een aanvaardbaar niveau.
13/11/2020

HEROPSTART

Beste buurtbewoner,

Zoals u weet kan Empro haar activiteiten terug opstarten. We hebben kosten noch moeite gespaard om ons innovatieve bedrijf verder te integreren in het industriegebied en de omliggende leefomgeving zo minimaal mogelijk te storen. Na de opstart van onze hoogtechnologische innovatieprocessen hebben we inderdaad in samenspraak en op advies van externe deskundigen moeten bijsturen. 

Heropstart dankzij succesvolle geurbeperkende maatregelen

Op 9 juli werden de vergunningen van ons bedrijf geschorst, alhoewel de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie dit niet had geadviseerd. De commissie volgde het eindrapport van de geurdeskundigen waarin staat dat de vele aanpassingen hebben geleid tot een aanvaardbare situatie.

De minister eiste echter nog bijkomende zekerheden over de impact op de omgeving, meer bepaald van de waterzuivering en het openen van de poorten aan de aanvoerhal. Al meer dan 2 maanden geleden zijn deze bijkomende zekerheden door Empro gegeven en aanvaard door afdeling Handhaving. Toch konden we onze activiteiten niet herstarten, hetgeen voor ons onbegrijpelijk was en is.

Waarnemingen bij normale productie

Hiervoor heeft de afdeling Handhaving in de periode voorafgaand aan 5 augustus 2020 uitgebreide waarnemingen uitgevoerd bij een normale productie.

Zij hebben vastgesteld dat deze bronnen niet (meer) hinderlijk waren.
Zij schreven aan de minister:

  • Van de waterzuivering is er een amper waarneembare geur die slechts kortstondig en met een zwakke intensiteit wordt ervaren
  • Wanneer de poort aan de aanvoerhal opengaat, is er zelfs geen geur waarneembaar

Dit bewijst dat onze investeringen vruchten afwerpen. De situatie met de aanwezige technologie wordt door de overheden bij goed beheer als niet storend bevonden. Het blijft echter belangrijk dat we de investeringen van zeer nabij opvolgen en monitoren zodat deze goed blijven werken.

Maximaal engagement voor de toekomst

Sinds kort zijn we opnieuw opgestart. We engageren ons maximaal om voorzorgen te nemen en inspanningen te blijven leveren om de hinder te beperken tot een aanvaardbaar niveau. Bij deze een oproep en onze waardering om meldingen ook onmiddellijk en rechtstreeks aan ons te richten. We zijn volop bezig met de verdere uitbouw van een extern opvolgsysteem van onze luchtzuiveringen. Dit is belangrijk voor ons en voor de omgeving aangezien we niet de enige bron zijn van mogelijke hinder in de omgeving. Op deze manier kunnen we telkens een correct antwoord bezorgen op een geformuleerde klacht.

We hopen dat we samen met jullie kunnen blijven inzetten op een circulaire economie en een duurzamere wereld. We kunnen geen garantie bieden dat we nooit hinder veroorzaken of 100% geurvrij exploiteren, maar we zullen wel alle inspanningen leveren om de hinder te beperken en aanvaardbaar te houden.

Hoe zuivert Empro de lucht?

In deze video ontdekt u welke technieken ons bedrijf gebruikt om de emissies te beperken. 

13/12/2019

BELGISCHE ONDERNEMER VERWERKT EIWITRIJK AFVAL

Het Belgische Empro verwerkt veren en andere kippenresten tot meel dat als een belangrijk ingrediënt van visvoer gebruikt wordt. Tientallen vrachtwagens vertrekken wekelijks naar afnemers in de aqua-industrie over de hele wereld.


Waarom zou je kippenafval weggooien als het zoveel energie heeft gekost om het te kweken? Dat vroeg Vaast Vanoverschelde zich af. De jonge Belg is CEO van het bedrijf Empro in het Belgische Dendermonde, onder de rook van Antwerpen. De retorische vraag lag aan de basis van de kippenafvalverwerker die in 2015 haar deuren opende. ‘Kippenpluimen zijn één van de eiwitrijkste producten die er bestaan, alleen moeten ze verteerbaar gemaakt worden’, vervolgt hij. ‘In pure vorm kun je erop kauwen wat je wilt, maar gebeurt er niets.’ Terwijl Vanoverschelde zijn verhaal doet, rijden op de achtergrond vrachtwagens op af. Een container bestemd voor de aqua-industrie in Turkije wordt geladen. Aan een andere poort rijdt een vrachtwagen binnen voor de levering van een partij veren. De chauffeur stapt uit zijn cabine en opent de deuren van een stortbak. Hij ledigt zijn oplegger en via een schroef onder in de stortbak worden de veren de fabriek ingeleid, vergelijk het met de schroef van een gehaktmolen.

VERTEERBAARHEID

In de buik van de Empro-fabriek worden de kippenveren door toevoeging van water, druk en temperatuur verwerkt tot verenmeel. De eiwitketens worden gebroken, zodat de eiwitten verteerbaar worden. Het zogeheten hydrolyse-proces van Empro is gepatenteerd. Deze en vergelijkbare hydrolyse technieken in de industrie hebben gezorgd voor een stijging van het eiwitgehalte (tot 87 procent) en de verteerbaarheid (85- 90 procent) van het product. Hierdoor werd verenmeel interessant als eiwitbron voor vismeel in de aqua-industrie. Liefst 75 tot 85 procent van de Empro-productie – 60 ton verenmeel per dag, oftewel 53 ton eiwitten – gaat veelal naar visvoerbedrijven, waaronder Nederlandse afnemers. Deze gebruiken het product als eiwittenbron voor visvoer en voegen andere ingrediënten, zoals vitamine en mineralen toe. Gelet op de eiwitbehoefte kan hiermee ongeveer 135 ton zalm gekweekt worden (zie kader).

AFVAL NAAR GRONDSTOF

Ook wordt er rechtstreeks aan kwekers geleverd. “In Griekenland leveren we rechtstreeks aan een viskweker. Deze gebruikt het verenmeel als ingrediënt voor visvoer voor de kweek van zeebrasems en zeebaars”, vertelt de Nederlandse Jochem Bakker, commercieel manager bij Empro. Bakker heeft de tussenpersonen in de handel er tussenuit gesneden en praat rechtstreeks met de afnemer. “Hierdoor heeft deze ook meer inzicht in de productie”, zegt hij. Door de nieuwe verwerkingstechnologieën veranderde de status van de veren van afval naar grondstof. Vanoverschelde: “Vroeger betaalden slachthuizen om van de veren af te komen, maar tegenwoordig moeten wij ervoor betalen.” De inkoop wordt gedaan door moederbedrijf Kipco-Damco (ook uit België) dat vijf jaar geleden de investering van 8 miljoen euro voor de afvalverwerkingslijnen neerlegde. Een logisch besluit, omdat alleen al veren maar liefst 4 procent van het gewicht van de kip uitmaken. Empro ontvangt ook kippenveren uit Nederland.

BUITENLAND

Ruim tachtig procent van de afzet voor de aqua-industrie gaat naar Zuid-Amerika en Azië waar grote viskwekers gevestigd zijn. De vraag is enorm, aldus Bakker. “De aqua-industrie groeit enorm.” Deze constatering wordt bevestigd door de Wereldvoedselorganisatie (FAO) dat tweejaarlijks een rapport opstelt van de globale visserijsector. De mondiale visconsumptie steeg van ongeveer 10 kilo per inwoner in 1960 tot ruim 20 kilo in 2016. De jaarlijkse visproductie werd in 2016 op 171 miljoen ton geschat, waarvan toen voor het eerst meer dan de helft uit aquacultuur afkomstig was. FAO verwacht dat de visproductie het komende decennia met 18 procent zal toenemen. Een gedeelte van deze mondiale visproductie wordt overigens gebruikt voor het maken van vismeel. “In landen als Peru wordt er massaal ansjovis en makreel in het wild gevangen om deze te vermalen tot visvoer voor kweekvissen. Dat is niet bepaald duurzaam en zeer schadelijk voor de visstand”, aldus Bakker. “Ons product biedt een alternatief.” Om deze reden meent Empro ook goed aan te sluiten op de toekomstvisie van het Nederlandse Ministerie van Landbouw. Onder het motto van Kringlooplandbouw benadrukt Landbouwminister Carola Schouten immers het belang van valoriseren van afvalstromen in de landbouw. Bakker: “En dat is precies wat wij hier doen.”

Rozendaal, J., (2019). Belgische ondernemer verwerkt eiwitrijk afval. Vismagazine, 7, 39-40

21/11/2019

Aquavlan final meeting in Middelburg

For three years, the Interreg Aquavlan2 project has supported the Flemish and Dutch aquaculture sectors, either by research or by individual supervision. The final meeting took place on wednesday 11 september 2019 in Middelburg. Empro Europe could of course not be absent from this meeting and manager, Vaast Vanoverschelde, came to testify about Aquavlan’s contribution to our company.21/11/2019

Team Empro Europe expands

We have recently welcomed 3 new employees to our team.

Veterinarian Diana Steenacker, will from now on take on the role of quality employee.

Bryan Delandsheer will take care of administration and logistics.

Jurgen Vercauteren now works as a project manager for the company.23/04/2018

Aquavlan 2: Aquacultuur klankbordgroep bijeenkomst

Ben jij als ondernemer of onderzoeker actief in de aquacultuursector? Of heb je gewoon een grote interesse in deze sector?

Dan nodigen we je graag uit op de aquacultuur klankbordgroep bijeenkomst op donderdag 17 mei 2018 te HZ University of Applied Sciences, Edisonweg 4, 4382 NW Vlissingen in Nederland. Tijdens deze bijeenkomst brengen de verschillende partners een update van de voortgang binnen het Aquavlan2-project. We maken van de gelegenheid gebruik om de experimenten in het SEAlab van HZ University of Applied Sciences te bezoeken.


Belangrijk: Inschrijven is noodzakelijk en kan via deze link

12/02/2018

Infovergadering rond bedrijf Empro

In samenwerking met het stadsbestuur van Dendermonde organiseert Empro op dinsdag 27 februari 2018 om 19.30 u in het Technisch Centrum, Hoogveld 28 te Dendermonde (parking en fietsenstalling via Vosmeer) een infovergadering omtrent de recente geurproblematiek en de nieuwe geurbehandelingsinstallatie die in week 7 in gebruik genomen wordt. Na de uiteenzettingen kunnen vragen gesteld worden.

Wij heten alle geïnteresseerden welkom.

29/08/2017

Introductiecursus aquacultuur

Binnen het Interreg-project Aquavlan 2 – waaraan Empro Europe meewerkt – organiseert de onderzoeksgroep Aqua-ERF van Odisee een introductiecursus aquacultuur. Zowel studenten als andere geïnteresseerden zijn welkom.

Ontdek meer in dit nieuwsbericht.

14/06/2017

Vijf bedrijven krijgen goedkeuring voor voucheronderzoek Aquavlan2

In het project Aquavlan2 krijgen ondernemers een unieke kans om zeer bedrijfsspecifieke vragen te laten beantwoorden via een voucher. Zes bedrijven dienden samen vier voucheraanvragen in. Drie aanvragen werden in de maand april 2017 goedgekeurd voor uitvoering. De Vlaamse firma’s Crevetec, Lambers-Seghers, Proviron, Joosen-Luyckx-Aqua-Bio en het Nederlandse Aquaculture Farming Technology (AFT) krijgen zo ondersteuning in hun R&D. Geïnteresseerde bedrijven kunnen hun voucheraanvraag alsnog indienen.

Voucheronderzoek 1: broodstock van tropische zoutwatergarnalen

De eerste aanvraag kwam van de firma’s CreveTec, Proviron en AFT. Aquavlan2-partners Universiteit Gent en ILVO nemen dat voucheronderzoek voor hun rekening.

Firma’s die tropische zoutwatergarnalen (Litopenaeus vannamei) produceren, moeten hun juvenielen (babygarnalen) tot op heden buiten Europa inkopen. Daardoor is de kwaliteit en de kwantiteit van de productie sterk afhankelijk van de buitenlandse leveranciers. In dit voucheronderzoek zullen de bedrijven en onderzoekers een broodstock (groep ouderdieren) van tropische zoutwatergarnalen aanleggen, de dieren tot reproductie brengen en de voeding en het leefmilieu (zoals watersamenstelling) van de ouderdieren en larven optimaliseren.

Voucheronderzoek 2: forelvoer

Projectpartner Odisee zal de voucheraanvraag voor de firma Lambers-Seghers op zich nemen. De firma wil een welbepaalde kern gebruiken op basis van Single Cell proteins (SCP) ter vervanging van vismeel en visolie in forelvoer. De firma en onderzoekers zullen samen bepalen wat het juiste recept is voor de inmenging van de kern, zodat de forel nog goed (rendabel) groeit in een kwekerij maar toch minder vismeel en visolie consumeert.

Voucheronderzoek 3: grondsmaak detecteren in steur

Ook de voucheraanvraag van de Vlaamse kaviaarproducent Aqua-Bio werd goedgekeurd. In dat voucheronderzoek gaat het bedrijf in samenwerking met ILVO op zoek naar een werkbare methode om grondsmaak (geosmine en 2-methylisoborneol) te detecteren in levende steur.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen alsnog deelnemen

De volgende keuringsronde van voucher vindt plaats in oktober 2017. Heb jij interesse om een voucheraanvraag in te dienen om zo ondersteuning te krijgen in jouw onderzoek? Neem dan contact op met projectleider Stefan Teerlinck (stefan.teerlinck@inagro.be).

Het Aquavlan 2-project is een project binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

19/05/2017

NEW: spraydried hydrolysates with optimised molecular weight range

Experiments are ongoing to separate our protein concentrate into smaller peptide fractions with different molecular weight ranges.

Spraydried hydrolysates with a molecular weight lower than 5000 dalton are now available. Feel free to ask your sample with preferred molecular weight range.

10/05/2017

Future presence at trade shows

In the coming months our colleagues of Damaco Foods will be present with a booth or as a visitor at the following trade shows:

  • Seoul Food & Hotel (May 16-19)
  • SIAL Shanghai (May 17-19)
  • Thaifex World of Food (Bangkok May 31 – June 4)
  • VIV Russia (Moscow, May 23-25)
  • Iran Agro (Tehran, May 23-26).

EMPRO Europe will also be represented at the relevant shows so more people and companies will get to know our activities.

Be welcome to contact our colleagues for any information you might need.

23/03/2017

VIV Asia 2017

We would like to thank all the people that visited our booth for the interesting discussions and interest in our products. VIV Asia 2017 was a great success for us and we look forward to all the business opportunities that will come out of it!

17/01/2017

Empro proteins as fish meal replacer in shrimp feeds

In a recent feeding trial with young L. vannamei shrimp, we have fed practical diets in which the fishmeal (20% in the control diet) was replaced by different concentrations of Empro’s protein meals. After 6 weeks of feeding we could conclude that a replacement of up to 68% of the LT fishmeal with the Empro meals had no negative effect on growth and positively influenced the survival. In practical shrimp diets, the replacement of a large part of the LT fishmeal by Empro’s protein meals will lead to a significant cost reduction and thus to a more cost efficient and sustainable production.

Read the full report here.

11/01/2017

VIV Asia

We are pleased to announce that we will participate for the first time at the VIV Asia, upcoming March, 15-17 in Bangkok, Thailand. We kindly would like to invite you to come and visit our booth H102 1271 where we can discuss mutual interests in person. If you would like to make an appointment, please send us an email

Please use the following link to register.

Click here for more information about VIV Asia.

Looking forward to meeting you soon!

04/01/2017

Aquavlan2

Aquavlan2 supports aquaculture companies situated in Flanders and the Netherlands in their technical and innovative challenges. Further development of techniques should allow them to close fresh – and salt water aquaculture cycles, develop new feed for fish and shellfish and prevent the earthy flavour in aquaculture products. Other companies get  the unique opportunity to answer specific questions through a voucher system. In this way the aquaculture sector can be extended and existing companies can strengthen their global competitiveness.

21/12/2016

Feeding trial seabream – full report available

We have just finished a feeding trial with juvenile seabream which were fed practical diets in which the fishmeal (24% in the control diet) was replaced by different concentrations of Empro’s premium feather meal FM 725.

After 3 months of feeding we could conclude that the inclusion of 3, 6 or 9% of Empro’s FM725 results in similar performance of seabream in terms of survival, growth and FCR. This means that replacement up to 43,3% of the LT fishmeal 999 with FM725 does not affect growth parameters nor survival. In practical seabream diets, the replacement of a large part of the LT fishmeal by Empro’s FM725 will lead to a significant cost reduction and thus to a more cost efficient and sustainable production.

Read here the more detailed report