29/12/2023

Empro Nieuwsbrief december 2023

Beste buurtbewoner,

Bij Empro Europe zijn we continu bezig met het innoveren en verduurzamen van onze productie.
Na jarenlang onderzoek en testen, kan Empro een breed portfolio aan eindproducten in de markt zetten waaronder producten in vloeibare vorm. Deze zullen onder meer gebruikt worden als biostimulant in de landbouw of als smaakmaker voor petfood.
Aangezien het hier om de afzet van andere eindproducten gaat dient de omgevingsvergunning van Empro aangepast te worden. Er zullen nochtans geen wezenlijke aanpassingen van het bestaande productieproces gebeuren.
Via deze nieuwsbrief wensen we jullie uit te leggen welke aanpassingen we precies voor ogen hebben en welke impact deze aanpassingen op de omgeving hebben.

Met vriendelijke groeten,
Vaast Vanoverschelde
Zaakvoerder van Empro


Dezelfde verwerkingscapaciteit maar meer eindproducten

Binnen onze huidige processen worden de grondstoffen steeds gedroogd tot een eindproduct in poedervorm. Door de verdamping van het aanwezige water tijdens het droogproces, ligt het geproduceerde volume tot op heden opmerkelijk lager dan de hoeveelheid aan grondstoffen.
Doordat de nieuwe eindproducten in een vloeibare vorm afgezet worden zullen de grondstoffen echter niet meer zo vergaand gedroogd worden. De laatste droogstap wordt voor deze producten niet meer uitgevoerd. Doordat er hierbij minder water zal verdampen zal een grotere hoeveelheid eindproduct geproduceerd worden. Met dezelfde grondstoffen wordt er dus meer eindproduct gecreëerd.
Daarom moet de opgenomen hoeveelheid eindproduct in de rubriek 2 ‘afvalverwerking’ van onze omgevingsvergunning aangepast worden. In deze rubriek gaat het immers over het volume eindproducten. Zoals uit de nieuwe aanvraag blijkt is er geen uitbreiding in verwerkingscapaciteit gevraagd. Ook blijven dezelfde processtappen (op de droogstap na) behouden. Er zal dus niet meer grondstof verwerkt worden, wel stijgt het potentiele volume eindproduct, aangezien het ook in vloeibare vorm naar de klanten kan verzonden worden. Nu er niet steeds meer gedroogd moet worden betekent dit ook een vermindering in het energieverbruik en vermindert ook de hoeveelheid afvalwater.


Aanpassing indeling rubrieken pluimveevlees

Resten afkomstig van de pluimveevleesverwerking (vellen, beenderen, karkassen, nekken, …) die verwerkt worden voor humane consumptie zijn vergund onder rubriek 45 van de omgevingsvergunning als ‘voedings- en genotmiddelenindustrie’. Empro of haar leveranciers kunnen er echter voor kiezen om deze producten niet voor humane consumptie te bestemmen maar om deze, te declasseren tot dierlijke bijproducten. Dit op vrijwillige basis of omwille van versheid of economische redenen. De opslag en bewerking van dit pluimveevlees valt dan niet meer onder rubriek 45 ‘voedings- en genotmiddelenindustrie’ maar zal dan vallen onder rubriek 2 ‘afvalverwerking’. Deze aanpassing aan de rubriekentabel wordt dan ook mee opgenomen in de ingediende vergunningsaanvraag.
Ook hier zal er geen uitbreiding komen van de gebruikte hoeveelheid grondstof, noch zal er een aanpassing zijn van het effectieve productieproces. Dit betreft een loutere vergunningstechnische aanpassing van de rubrieken.


Bouwluik

Zoals u wellicht reeds gemerkt heeft, is de bouw van de vergunde schouw, het sas en het drooglokaal afgerond.
Met de nu voorliggende aanvraag wordt een nieuw stooklokaal en een nieuwe aanvoerhal voor de vleeskant voorzien met gekoelde opslag en doorvoersas. In deze bijkomende hal kan ook de reiniging van de vrachtwagens plaatsvinden, hierdoor zal de impact naar de omgeving verder verminderen.


Opslag producten in vaste tanks

Een laatste luik van de vergunningsaanvraag betreft een verandering voor de opslag van gevaarlijke producten van de water- en luchtzuiveringsinstallaties. Voor de opslag van deze producten zullen er in de toekomst namelijk vast opgestelde tanks gebruikt worden i.p.v. verplaatsbare recipiënten (IBC’s). De opslag in vaste tanks heeft als voordeel dat deze opslag gemakkelijker en veiliger kan plaatsvinden dan in verplaatsbare recipiënten.
Ook wordt er een bovengrondse mazouttank aangevraagd.


Wat zijn biostimulanten?

Een van onze nieuwe vloeibare producten zijn biostimulanten Dit zijn heel kleine eiwitten die door planten kunnen opgenomen worden en deze wapenen tegen allerhande vormen van stress zoals hitte en droogte. Een soort vitaminen voor planten. Met de biostimulant die Empro produceert behaalden akkerbouwers de voorbije 3 seizoenen met slechts 15 liter van dit product gemiddeld 4.1 ton extra aardappelen per hectare. Komend jaar is het onze ambitie om zo’n 200 ton biostimulant te produceren, indien allemaal toegepast op aardappelen zou dit dus 55.000 ton extra aardappelen betekenen!

Meer weten? Neem een kijkje op www.aphasol.com


Wat bij vragen of opmerkingen?

Indien er over de vergunningsaanvraag vragen of opmerkingen zijn, kan u ons altijd contacteren via 052 37 47 41 op info@empro-europe.com.

Naar gelang uw vraag of opmerking, kan deze per mail, telefonisch of via een plaatsbezoek uitgeklaard worden. Wij staan u graag te woord en staan open voor bijkomende suggesties.

 

 

Our team of experts is always on hand to answer your queries and provide you with the information you need to make an informed decision.
16/05/2023

Chi’Ranged

Discover the secret to superior pet nutrition with Chi’Ranged

Our enzymatic hydrolysed meat concentrate that’s specially designed for optimal digestibility and hypoallergenic properties. Packed with functional collagen and a wide range of low molecular meat peptide bonds and free amino acids, Chi’Ranged is both nutritional and tasty for pets of all sizes and breeds.

Product characteristics 

 • Liquid: low viscosity, easy to process
 • Powder: very soluble, easy to mix
 • Excellent taste
 • Hypoallergenic

Production process

Produced at a unique poultry facility in Dendermonde, Belgium, Chi’Ranged is made using state-of-the-art technology that extracts and concentrates a highly soluble fraction. And with its molecular weight adapted to the needs of end-users, you can be sure that your pet is getting the very best.

11/05/2023

Empro Nieuwsbrief mei 2023

Beste buurtbewoner,

Het is onze ambitie om de geurimpact in de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Met deze brief willen we je graag verder informeren over onze dagelijkse inspanningen.

Extra maatregelen tegen geurhinder

Empro gaat steeds actief op zoek naar manieren om geurimpact te beperken. Zo hebben we reeds een aantal bijkomende geurbeperkende maatregelen genomen sinds de recente vergunningsprocedures:

 • Extra geurafzuigingen in bepaalde productieruimtes, zodat er minder geur vrijkomt bij het openen van poorten
 • Extra geurafzuigingen op onze tanks, zodat er geen verdringingslucht vrijkomt in de omgeving
 • De installatie van een aanvoersas, waardoor er minder geur vrijkomt bij het lossen van grondstoffen

Momenteel zijn we druk bezig met de uitvoering van de volgende maatregel:

 • De bouw van een 35 meter hoge schouw, waardoor de gezuiverde lucht op een hoger niveau uitgestoten zal worden. Dat zal ervoor zorgen dat de lucht – en dus de geur – aanzienlijk verdund wordt en nauwelijks meer waarneembaar zal zijn (afhankelijk van de weersomstandigheden). De eerste 10 meter van deze schouw is recent in gebruik genomen, wat volgens de modelleringen van de deskundigen al een groot verschil met zich gaat meebrengen.

Onaangekondigde geurwaarnemingen via ‘snuffelploegen’

Empro wordt ondersteund door OLFASCAN, een professioneel team van erkende deskundigen inzake lucht en geur. Zij voeren onaangekondigde geurwaarnemingen uit in de omgeving en rapporteren hun objectieve bevindingen aan ons én de overheid.

We trekken er ook dagelijks zelf op uit om geurwaarnemingen te doen. Op die manier kunnen we de situatie voortdurend monitoren en optimaliseren.

Snelle & transparante behandeling van geurklachten

Als wij een geurklacht ontvangen, trachten we onmiddellijk een medewerker ter plaatse te sturen om een geurwaarneming te doen Zo proberen we de oorzaak te achterhalen en een oplossing te zoeken. Ook als we op het moment van onze waarnemingen geen probleem vaststellen, nemen we de melding mee in onze algemene evaluatie en verbetertrajecten. Na de behandeling ervan krijgt de melder feedback met onze bevindingen.

Met vriendelijke groeten,
Vaast Vanoverschelde
Zaakvoerder van Empro

15/02/2022

Empro Nieuwsbrief februari 2022

Beste buurtbewoners,

Zoals in de vorige editie van deze nieuwsbrief werd aangekondigd, heeft Empro op 27 januari een infomoment georganiseerd over de aanvraag tot aanpassing van onze omgevingsvergunning. We wensen de aanwezige buurtbewoners van harte te bedanken voor hun betrokkenheid. Tegelijk beseffen we dat niet iedereen de kans heeft gekregen om aan deze sessie deel te nemen vanwege de huidige coronamaatregelen.
Daarom willen we in deze nieuwsbrief nog eens alles op een rijtje zetten wat de precieze omvang van onze vergunningsaanvraag betreft. Concreet willen we jullie in wat meer detail uitleggen welke aanpassingen we precies voor ogen hebben en hoe deze aanpassingen ervoor gaan zorgen dat de nog bestaande geurwaarnemingen straks aanzienlijk zullen verminderen.
Daarnaast bieden we ook graag een antwoord op enkele bezorgdheden die we de voorbije dagen hebben opgevangen om er zeker van te zijn dat jullie correct geïnformeerd worden over de omvang van onze werkzaamheden.
Ten slotte doen we ook nog een warme oproep om onze nieuwe communicatiekanalen in de gaten te houden. Zoals we eerder al hadden aangegeven, willen we jullie frequenter op de hoogte houden van wat we bij Empro doen. Dat doen we sinds kort ook via onze Facebookpagina. Wie dus interesse heeft in onze werkzaamheden, is meer dan welkom om ons nu ook op sociale media te volgen.

Hartelijke groeten,

Vaast Vanoverschelde

 

Infomoment vergunningsaanvraag

Op 27 januari vond het infomoment over de aanvraag van Empro om de bestaande omgevingsvergunning uit te breiden plaats. Tijdens dat infomoment werd toegelicht welke aanpassingen Empro aangevraagd heeft en op welke manier deze de werking van Empro zal veranderen. Het is belangrijk om daarbij te benadrukken dat deze vergunningsaanvraag op geen enkele manier tot een capaciteitsuitbreiding van onze bedrijvigheden zal leiden. Noch wat betreft verwerkings- en opslagcapaciteit, noch wat betreft productiecapaciteit en transportbewegingen.
Om te verduidelijken wat er dan wel precies verandert, zetten we de belangrijkste punten hier nog even op een rijtje.

Nieuwe voorzieningen

In eerste instantie bevat de vergunningsaanvraag enkele ingrepen aan de infrastructuur van onze terreinen. Die ingrepen staan grotendeels in het teken van verdere geurreductie en enkele praktische aanpassingen om de infrastructuur van onze terreinen te verbeteren.

 • De belangrijkste aanpassing betreft de aanbouw van een schouw op de actiefkoolfilters zodat de emissies van onze filters beter verspreid en meer verdund zullen worden. Doordat de emissies dankzij deze schouw in een hogere luchtlaag kunnen geblazen worden, zal de geurimpact die vandaag nog in sommige straten wordt waargenomen verdwijnen.
 • Een tweede aanpassing die we voorzien, is het plaatsen van een nieuwe droger ter vervanging van de huidige droger. Om dat mogelijk te maken, moeten we een nieuw stuk aan onze gebouwen bijbouwen, meerbepaald aan de kant van onze vleeslijn. Het is de bedoeling dat er ter hoogte van dit nieuwe stuk ook een nieuw sas wordt geplaatst met toegang tot onze vleeslijn.
 • Tenslotte is het ook onze intentie om een bijkomend deel van ons terrein te verharden zodat we de wasplaats van onze vrachtwagens kunnen verplaatsen naar de zijkant van ons gebouw. Dat moet voor een betere circulatie van het vrachtverkeer zorgen op onze site.

Actualisatie

Een tweede luik van de vergunningsaanvraag betreft de actualisatie van onze bestaande omgevingsvergunning.
Omdat we onze installaties de voorbije jaren gaandeweg hebben bijgestuurd, willen we de huidige specificaties van de omgevingsvergunning afstemmen op de reële situatie van onze installaties. Dat doen we onder meer in functie van de maatregelen die we in het verleden genomen hebben om de geuruitstoot te beperken. Aanpassingen die in het verleden zijn gebeurd willen we met andere woorden ter volledigheid mee opnemen in de omgevingsvergunning.
Zoals we eerder al benadrukt hebben, gaat dit in géén geval over een capaciteitsuitbreiding van onze bedrijvigheden.

Begeleidingscommissie

Een derde en laatste luik van onze vergunningsaanvraag betreft het oprichten van een begeleidingscommissie.
Concreet houdt zo’n begeleidingscommissie in dat er een gestructureerd overleg komt over de geurproblematiek. Dit houdt in dat een groep van vertegenwoordigers van verschillende bevoegde overheidsdiensten en het gemeentebestuur, samen met een vertegenwoordiger van Empro, enkele externe deskundigen en een buurtbewoner de situatie van nabij opvolgen. De begeleidingscommissie zou dan onder andere op regelmatige basis geurwaarnemingen, uitgevoerde maatregelen, bijsturingen en de gevolgde strategie bespreken. Op basis van die begeleidingscommissie kan Empro doelgericht handelen om eventuele problemen op te lossen.

 

Enkele vragen beantwoord

Als bedrijf zijn we er ons goed van bewust dat een vergunningsaanvraag voor veel vragen zorgt. Daarom proberen we in deze rubriek een aantal vaak voorkomende vragen al even voor jullie te beantwoorden.

Zullen deze aanpassingen voor meer geurhinder zorgen?

Integendeel, het is net de bedoeling om met deze aanpassingen de bestaande geurhinder verder weg te werken. Dankzij een hoge schouw worden eventuele geurconcentraties (geurvlagen) uitgedund vooraleer ze beneden terecht, waardoor deze op leefniveau niet meer voor geurimpact zullen zorgen.

Wordt er in deze vergunningsaanvraag echt nergens een productie-uitbreiding gevraagd?

Neen, we willen hierin heel duidelijk zijn: deze vergunningsaanvraag betreft in geen enkel opzicht een capaciteitsuitbreiding. Buiten de infrastructurele ingrepen die we in deze nieuwsbrief hebben vermeld en die grotendeels gericht zijn op het verder beperken van geuremissies, wordt er op geen enkele manier een productie-uitbreiding gevraagd.

Volgens de vergunningsaanvraag zal Empro straks kobalt lozen in het afvalwater? Is dit niet schadelijk?

Het klopt dat in de vergunningsaanvraag een lozingsnorm voor kobalt wordt aangevraagd.

Om even te duiden van waar dat kobalt afkomstig is: in onze waterzuiveringsinstallatie wordt ijzertrichloride gebruikt, wat een kleine fractie kobalt kan bevatten – dat is eigen aan het product. Het gebruik van ijzertrichloride is een gangbare methode voor het behandelen en reinigen van afvalwater. Het kobalt komt dus niet vrij tijdens ons productieproces, het komt voort uit de exploitatie van onze waterzuiveringsinstallatie. Het bedrijfsafvalwater wordt na zuivering in de Schelde geloosd en zeker niet in het grondwater.

De aangevraagde lozingsnorm voor kobalt is geheel gebruikelijk voor bedrijven met vergelijkbare waterzuiveringsinstallaties en wordt normaal gezien vergund met gunstig advies van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM). In het geval de VMM van oordeel is dat zo’n lozingsnorm toch voor negatieve effecten zou zorgen, dan wordt de lozingsnorm niet toegekend.

Toch nog een vraag die in deze nieuwsbrief niet werd beantwoord? Laat het ons weten!
info@empro-europe.com
052 37 47 41

 

Empro nu ook online

Naast haar andere werkzaamheden bouwt Empro ook verder aan haar communicatie­kanalen. Sinds kort bestaat er een Facebook-pagina waarop Empro nieuwtjes en dienstmededelingen zal publiceren. Interesse? Volg ons dan op de pagina van
Empro ­Europe NV.

https://www.facebook.com/Empro-Europe-NV-111996414727426

Omdat we nog niet aan iedereen de kans hebben kunnen geven om ook digitaal in te tekenen op onze nieuwsbrief, zullen we een digitaal formulier aan deze nieuwsbrief toevoegen om jullie contacgegevens achter te laten. Indien jullie ook digitaal over onze activiteiten op de hoogte gehouden wensen te worden, vul dan best even dit formuliertje in: https://forms.gle/ciLguXDNQugea3Xd8

Wie geen smartphone heeft, kan ons ook steeds telefonisch bereiken op ons algemeen nummer 052 37 47 41. Laat gerust je contactgegevens achter bij een van onze medewerkers en dan zorgen wij voor de rest.

Geurhinder? Meld het ons!
melding@empro-europe.com
052 37 47 41

Door op regelmatige basis luchtstalen te nemen, te analyseren en hier gelijktijdig een beoordeling aan te koppelen, werd een model opgesteld dat toelaat objectief vast te stellen of een bepaald emissiepunt te veel geur uitstoot.
20/01/2021

PROFESSIONELE ONDERSTEUNING GEUROVERLAST

Aan alle buurtbewoners.

OLFASCAN –
erkend MER-deskundige lucht 

Empro wordt ondersteund door OLFASCAN. OLFASCAN heeft een team van door de Vlaamse Overheid erkende onafhankelijke deskundigen inzake lucht en geur. Ze ondersteunen bedrijven in hun ambitie om geen geuroverlast te veroorzaken voor hun omgeving. De expertise van deze deskundigen zorgt voor een objectieve beoordeling van de geur veroorzaakt door Empro. Hun MER-erkenning staat garant voor objectiviteit, ongeacht wie hun opdrachtgever is.

OLFASCAN begeleidt bedrijven en overheden in het uitvoeren van metingen, analyses, modelleringen, advies en communicatie. Deze metingen vinden plaats op en rond het terrein van Empro met behulp van “snuffelploegen”: als ze een geur vaststellen, koppelen ze hieraan een beoordeling. Zowel de mogelijke geurbronnen als de omgevingslucht worden hierbij onder de loep genomen.

Verder nemen ze ook effectief luchtstalen die geanalyseerd worden in een erkend labo. Hierbij wordt met behulp van een onafhankelijk panel bepaald hoe sterk geurend een specifiek luchtstaal is en dit wordt uitgedrukt in de eenheid “Odour Units”. OLFASCAN kan op basis van deze technieken en volgens de code van goede praktijk lange termijnmodellen inzake geur- en luchtimpact ontwikkelen.

Opvolgingssysteem

De erkend deskundige lucht van OLFASCAN heeft een “kwantitatief beoordelingssysteem” opgesteld. Door op regelmatige basis luchtstalen te nemen, te analyseren en hier gelijktijdig een beoordeling aan te koppelen, werd een model opgesteld dat toelaat objectief vast te stellen of een bepaald emissiepunt te veel geur uitstoot.

De actiefkoolfilters en de biologische waterzuivering zijn belangrijke emissiepunten. Deze hebben echter een zeer stabiele werking waardoor er slechts geurdoorslag kan ontstaan wanneer deze respectievelijk verzadigd zijn of wanneer een noodsituatie ontstaat. 

De deskundige heeft dus een kader opgesteld dat toelaat elk emissiepunt van Empro objectief en op elk ogenblik te evalueren. Dit systeem kan de totale geuruitstoot van de geleide emissiebronnen van Empro evalueren en toetsen aan een vooropgestelde grenswaarde waarbij geen hinder wordt vastgesteld.

Naast luchtstaalnames worden er ook stalen genomen van de actiefkoolinhoud van de luchtzuiveringsinstallatie. Door in een labo analytisch de concentraties te bepalen van dit actiefkool en dit te koppelen met geurwaarnemingen, kunnen we een timing vooropstellen wanneer we de actiefkoolfilters moeten vervangen vooraleer er geurdoorslag kan optreden.

Deze systemen zorgen voor een verdere verbetering van de resultaten zodat op deze manier de geleide emissiebronnen onder controle zijn. Empro zal zich blijven engageren om dit zo te houden en verder te optimaliseren zodat er zo weinig mogelijk hinder wordt veroorzaakt.

Empro circulair

Empro gebruikt innovatieve circulaire technieken om reststromen van pluimvee te verwerken tot hoogwaardige producten die bestemd zijn voor voeding, diervoeding, landbouw en cosmetica. De door de (kippen)industrie geproduceerde nevenstromen worden door continu onderzoek verder opgewaardeerd. We streven hierbij naar een optimale grondstofvalorisatie: producten die voorheen als afvalstof verloren gingen worden nu opgewaardeerd tot nieuwe grondstoffen. Empro levert hierdoor maximaal bij tot circulaire economie wat leidt tot een kleinere ecologische voetafdruk.

Zo zorgen de activiteiten van Empro voor een jaarlijkse productie van 24.000.000 kg eiwit uit reststromen van pluimvee. Hiermee kunnen dagelijks 600.000 porties hondenbrokken voor een labrador alsook wekelijks 2.640.000 porties zalm voor menselijke consumptie geproduceerd worden. Bovendien wordt hierdoor 5.400 hectare voor sojateelt uitgespaard, dit is het equivalent van groot Dendermonde of 7.714 voetbalvelden!

Hoe zuivert Empro de lucht?

In deze video ontdekt u welke technieken ons bedrijf gebruikt om de emissies te beperken. 

We engageren ons maximaal om voorzorgen te nemen en inspanningen te blijven leveren om de hinder te beperken tot een aanvaardbaar niveau.
13/11/2020

HEROPSTART

Beste buurtbewoner,

Zoals u weet kan Empro haar activiteiten terug opstarten. We hebben kosten noch moeite gespaard om ons innovatieve bedrijf verder te integreren in het industriegebied en de omliggende leefomgeving zo minimaal mogelijk te storen. Na de opstart van onze hoogtechnologische innovatieprocessen hebben we inderdaad in samenspraak en op advies van externe deskundigen moeten bijsturen. 

Heropstart dankzij succesvolle geurbeperkende maatregelen

Op 9 juli werden de vergunningen van ons bedrijf geschorst, alhoewel de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie dit niet had geadviseerd. De commissie volgde het eindrapport van de geurdeskundigen waarin staat dat de vele aanpassingen hebben geleid tot een aanvaardbare situatie.

De minister eiste echter nog bijkomende zekerheden over de impact op de omgeving, meer bepaald van de waterzuivering en het openen van de poorten aan de aanvoerhal. Al meer dan 2 maanden geleden zijn deze bijkomende zekerheden door Empro gegeven en aanvaard door afdeling Handhaving. Toch konden we onze activiteiten niet herstarten, hetgeen voor ons onbegrijpelijk was en is.

Waarnemingen bij normale productie

Hiervoor heeft de afdeling Handhaving in de periode voorafgaand aan 5 augustus 2020 uitgebreide waarnemingen uitgevoerd bij een normale productie.

Zij hebben vastgesteld dat deze bronnen niet (meer) hinderlijk waren.
Zij schreven aan de minister:

 • Van de waterzuivering is er een amper waarneembare geur die slechts kortstondig en met een zwakke intensiteit wordt ervaren
 • Wanneer de poort aan de aanvoerhal opengaat, is er zelfs geen geur waarneembaar

Dit bewijst dat onze investeringen vruchten afwerpen. De situatie met de aanwezige technologie wordt door de overheden bij goed beheer als niet storend bevonden. Het blijft echter belangrijk dat we de investeringen van zeer nabij opvolgen en monitoren zodat deze goed blijven werken.

Maximaal engagement voor de toekomst

Sinds kort zijn we opnieuw opgestart. We engageren ons maximaal om voorzorgen te nemen en inspanningen te blijven leveren om de hinder te beperken tot een aanvaardbaar niveau. Bij deze een oproep en onze waardering om meldingen ook onmiddellijk en rechtstreeks aan ons te richten. We zijn volop bezig met de verdere uitbouw van een extern opvolgsysteem van onze luchtzuiveringen. Dit is belangrijk voor ons en voor de omgeving aangezien we niet de enige bron zijn van mogelijke hinder in de omgeving. Op deze manier kunnen we telkens een correct antwoord bezorgen op een geformuleerde klacht.

We hopen dat we samen met jullie kunnen blijven inzetten op een circulaire economie en een duurzamere wereld. We kunnen geen garantie bieden dat we nooit hinder veroorzaken of 100% geurvrij exploiteren, maar we zullen wel alle inspanningen leveren om de hinder te beperken en aanvaardbaar te houden.

Hoe zuivert Empro de lucht?

In deze video ontdekt u welke technieken ons bedrijf gebruikt om de emissies te beperken. 

13/12/2019

BELGISCHE ONDERNEMER VERWERKT EIWITRIJK AFVAL

Het Belgische Empro verwerkt veren en andere kippenresten tot meel dat als een belangrijk ingrediënt van visvoer gebruikt wordt. Tientallen vrachtwagens vertrekken wekelijks naar afnemers in de aqua-industrie over de hele wereld.


Waarom zou je kippenafval weggooien als het zoveel energie heeft gekost om het te kweken? Dat vroeg Vaast Vanoverschelde zich af. De jonge Belg is CEO van het bedrijf Empro in het Belgische Dendermonde, onder de rook van Antwerpen. De retorische vraag lag aan de basis van de kippenafvalverwerker die in 2015 haar deuren opende. ‘Kippenpluimen zijn één van de eiwitrijkste producten die er bestaan, alleen moeten ze verteerbaar gemaakt worden’, vervolgt hij. ‘In pure vorm kun je erop kauwen wat je wilt, maar gebeurt er niets.’ Terwijl Vanoverschelde zijn verhaal doet, rijden op de achtergrond vrachtwagens op af. Een container bestemd voor de aqua-industrie in Turkije wordt geladen. Aan een andere poort rijdt een vrachtwagen binnen voor de levering van een partij veren. De chauffeur stapt uit zijn cabine en opent de deuren van een stortbak. Hij ledigt zijn oplegger en via een schroef onder in de stortbak worden de veren de fabriek ingeleid, vergelijk het met de schroef van een gehaktmolen.

VERTEERBAARHEID

In de buik van de Empro-fabriek worden de kippenveren door toevoeging van water, druk en temperatuur verwerkt tot verenmeel. De eiwitketens worden gebroken, zodat de eiwitten verteerbaar worden. Het zogeheten hydrolyse-proces van Empro is gepatenteerd. Deze en vergelijkbare hydrolyse technieken in de industrie hebben gezorgd voor een stijging van het eiwitgehalte (tot 87 procent) en de verteerbaarheid (85- 90 procent) van het product. Hierdoor werd verenmeel interessant als eiwitbron voor vismeel in de aqua-industrie. Liefst 75 tot 85 procent van de Empro-productie – 60 ton verenmeel per dag, oftewel 53 ton eiwitten – gaat veelal naar visvoerbedrijven, waaronder Nederlandse afnemers. Deze gebruiken het product als eiwittenbron voor visvoer en voegen andere ingrediënten, zoals vitamine en mineralen toe. Gelet op de eiwitbehoefte kan hiermee ongeveer 135 ton zalm gekweekt worden (zie kader).

AFVAL NAAR GRONDSTOF

Ook wordt er rechtstreeks aan kwekers geleverd. “In Griekenland leveren we rechtstreeks aan een viskweker. Deze gebruikt het verenmeel als ingrediënt voor visvoer voor de kweek van zeebrasems en zeebaars”, vertelt de Nederlandse Jochem Bakker, commercieel manager bij Empro. Bakker heeft de tussenpersonen in de handel er tussenuit gesneden en praat rechtstreeks met de afnemer. “Hierdoor heeft deze ook meer inzicht in de productie”, zegt hij. Door de nieuwe verwerkingstechnologieën veranderde de status van de veren van afval naar grondstof. Vanoverschelde: “Vroeger betaalden slachthuizen om van de veren af te komen, maar tegenwoordig moeten wij ervoor betalen.” De inkoop wordt gedaan door moederbedrijf Kipco-Damco (ook uit België) dat vijf jaar geleden de investering van 8 miljoen euro voor de afvalverwerkingslijnen neerlegde. Een logisch besluit, omdat alleen al veren maar liefst 4 procent van het gewicht van de kip uitmaken. Empro ontvangt ook kippenveren uit Nederland.

BUITENLAND

Ruim tachtig procent van de afzet voor de aqua-industrie gaat naar Zuid-Amerika en Azië waar grote viskwekers gevestigd zijn. De vraag is enorm, aldus Bakker. “De aqua-industrie groeit enorm.” Deze constatering wordt bevestigd door de Wereldvoedselorganisatie (FAO) dat tweejaarlijks een rapport opstelt van de globale visserijsector. De mondiale visconsumptie steeg van ongeveer 10 kilo per inwoner in 1960 tot ruim 20 kilo in 2016. De jaarlijkse visproductie werd in 2016 op 171 miljoen ton geschat, waarvan toen voor het eerst meer dan de helft uit aquacultuur afkomstig was. FAO verwacht dat de visproductie het komende decennia met 18 procent zal toenemen. Een gedeelte van deze mondiale visproductie wordt overigens gebruikt voor het maken van vismeel. “In landen als Peru wordt er massaal ansjovis en makreel in het wild gevangen om deze te vermalen tot visvoer voor kweekvissen. Dat is niet bepaald duurzaam en zeer schadelijk voor de visstand”, aldus Bakker. “Ons product biedt een alternatief.” Om deze reden meent Empro ook goed aan te sluiten op de toekomstvisie van het Nederlandse Ministerie van Landbouw. Onder het motto van Kringlooplandbouw benadrukt Landbouwminister Carola Schouten immers het belang van valoriseren van afvalstromen in de landbouw. Bakker: “En dat is precies wat wij hier doen.”

Rozendaal, J., (2019). Belgische ondernemer verwerkt eiwitrijk afval. Vismagazine, 7, 39-40

21/11/2019

Aquavlan final meeting in Middelburg

For three years, the Interreg Aquavlan2 project has supported the Flemish and Dutch aquaculture sectors, either by research or by individual supervision. The final meeting took place on wednesday 11 september 2019 in Middelburg. Empro Europe could of course not be absent from this meeting and manager, Vaast Vanoverschelde, came to testify about Aquavlan’s contribution to our company.21/11/2019

Team Empro Europe expands

We have recently welcomed 3 new employees to our team.

Veterinarian Diana Steenacker, will from now on take on the role of quality employee.

Bryan Delandsheer will take care of administration and logistics.

Jurgen Vercauteren now works as a project manager for the company.23/04/2018

Aquavlan 2: Aquacultuur klankbordgroep bijeenkomst

Ben jij als ondernemer of onderzoeker actief in de aquacultuursector? Of heb je gewoon een grote interesse in deze sector?

Dan nodigen we je graag uit op de aquacultuur klankbordgroep bijeenkomst op donderdag 17 mei 2018 te HZ University of Applied Sciences, Edisonweg 4, 4382 NW Vlissingen in Nederland. Tijdens deze bijeenkomst brengen de verschillende partners een update van de voortgang binnen het Aquavlan2-project. We maken van de gelegenheid gebruik om de experimenten in het SEAlab van HZ University of Applied Sciences te bezoeken.


Belangrijk: Inschrijven is noodzakelijk en kan via deze link

12/02/2018

Infovergadering rond bedrijf Empro

In samenwerking met het stadsbestuur van Dendermonde organiseert Empro op dinsdag 27 februari 2018 om 19.30 u in het Technisch Centrum, Hoogveld 28 te Dendermonde (parking en fietsenstalling via Vosmeer) een infovergadering omtrent de recente geurproblematiek en de nieuwe geurbehandelingsinstallatie die in week 7 in gebruik genomen wordt. Na de uiteenzettingen kunnen vragen gesteld worden.

Wij heten alle geïnteresseerden welkom.

29/08/2017

Introductiecursus aquacultuur

Binnen het Interreg-project Aquavlan 2 – waaraan Empro Europe meewerkt – organiseert de onderzoeksgroep Aqua-ERF van Odisee een introductiecursus aquacultuur. Zowel studenten als andere geïnteresseerden zijn welkom.

Ontdek meer in dit nieuwsbericht.

14/06/2017

Vijf bedrijven krijgen goedkeuring voor voucheronderzoek Aquavlan2

In het project Aquavlan2 krijgen ondernemers een unieke kans om zeer bedrijfsspecifieke vragen te laten beantwoorden via een voucher. Zes bedrijven dienden samen vier voucheraanvragen in. Drie aanvragen werden in de maand april 2017 goedgekeurd voor uitvoering. De Vlaamse firma’s Crevetec, Lambers-Seghers, Proviron, Joosen-Luyckx-Aqua-Bio en het Nederlandse Aquaculture Farming Technology (AFT) krijgen zo ondersteuning in hun R&D. Geïnteresseerde bedrijven kunnen hun voucheraanvraag alsnog indienen.

Voucheronderzoek 1: broodstock van tropische zoutwatergarnalen

De eerste aanvraag kwam van de firma’s CreveTec, Proviron en AFT. Aquavlan2-partners Universiteit Gent en ILVO nemen dat voucheronderzoek voor hun rekening.

Firma’s die tropische zoutwatergarnalen (Litopenaeus vannamei) produceren, moeten hun juvenielen (babygarnalen) tot op heden buiten Europa inkopen. Daardoor is de kwaliteit en de kwantiteit van de productie sterk afhankelijk van de buitenlandse leveranciers. In dit voucheronderzoek zullen de bedrijven en onderzoekers een broodstock (groep ouderdieren) van tropische zoutwatergarnalen aanleggen, de dieren tot reproductie brengen en de voeding en het leefmilieu (zoals watersamenstelling) van de ouderdieren en larven optimaliseren.

Voucheronderzoek 2: forelvoer

Projectpartner Odisee zal de voucheraanvraag voor de firma Lambers-Seghers op zich nemen. De firma wil een welbepaalde kern gebruiken op basis van Single Cell proteins (SCP) ter vervanging van vismeel en visolie in forelvoer. De firma en onderzoekers zullen samen bepalen wat het juiste recept is voor de inmenging van de kern, zodat de forel nog goed (rendabel) groeit in een kwekerij maar toch minder vismeel en visolie consumeert.

Voucheronderzoek 3: grondsmaak detecteren in steur

Ook de voucheraanvraag van de Vlaamse kaviaarproducent Aqua-Bio werd goedgekeurd. In dat voucheronderzoek gaat het bedrijf in samenwerking met ILVO op zoek naar een werkbare methode om grondsmaak (geosmine en 2-methylisoborneol) te detecteren in levende steur.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen alsnog deelnemen

De volgende keuringsronde van voucher vindt plaats in oktober 2017. Heb jij interesse om een voucheraanvraag in te dienen om zo ondersteuning te krijgen in jouw onderzoek? Neem dan contact op met projectleider Stefan Teerlinck (stefan.teerlinck@inagro.be).

Het Aquavlan 2-project is een project binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

19/05/2017

NEW: spraydried hydrolysates with optimised molecular weight range

Experiments are ongoing to separate our protein concentrate into smaller peptide fractions with different molecular weight ranges.

Spraydried hydrolysates with a molecular weight lower than 5000 dalton are now available. Feel free to ask your sample with preferred molecular weight range.

10/05/2017

Future presence at trade shows

In the coming months our colleagues of Damaco Foods will be present with a booth or as a visitor at the following trade shows:

 • Seoul Food & Hotel (May 16-19)
 • SIAL Shanghai (May 17-19)
 • Thaifex World of Food (Bangkok May 31 – June 4)
 • VIV Russia (Moscow, May 23-25)
 • Iran Agro (Tehran, May 23-26).

EMPRO Europe will also be represented at the relevant shows so more people and companies will get to know our activities.

Be welcome to contact our colleagues for any information you might need.

23/03/2017

VIV Asia 2017

We would like to thank all the people that visited our booth for the interesting discussions and interest in our products. VIV Asia 2017 was a great success for us and we look forward to all the business opportunities that will come out of it!