Door op regelmatige basis luchtstalen te nemen, te analyseren en hier gelijktijdig een beoordeling aan te koppelen, werd een model opgesteld dat toelaat objectief vast te stellen of een bepaald emissiepunt te veel geur uitstoot.
20/01/2021

PROFESSIONELE ONDERSTEUNING GEUROVERLAST

Aan alle buurtbewoners.

OLFASCAN –
erkend MER-deskundige lucht 

Empro wordt ondersteund door OLFASCAN. OLFASCAN heeft een team van door de Vlaamse Overheid erkende onafhankelijke deskundigen inzake lucht en geur. Ze ondersteunen bedrijven in hun ambitie om geen geuroverlast te veroorzaken voor hun omgeving. De expertise van deze deskundigen zorgt voor een objectieve beoordeling van de geur veroorzaakt door Empro. Hun MER-erkenning staat garant voor objectiviteit, ongeacht wie hun opdrachtgever is.

OLFASCAN begeleidt bedrijven en overheden in het uitvoeren van metingen, analyses, modelleringen, advies en communicatie. Deze metingen vinden plaats op en rond het terrein van Empro met behulp van “snuffelploegen”: als ze een geur vaststellen, koppelen ze hieraan een beoordeling. Zowel de mogelijke geurbronnen als de omgevingslucht worden hierbij onder de loep genomen.

Verder nemen ze ook effectief luchtstalen die geanalyseerd worden in een erkend labo. Hierbij wordt met behulp van een onafhankelijk panel bepaald hoe sterk geurend een specifiek luchtstaal is en dit wordt uitgedrukt in de eenheid “Odour Units”. OLFASCAN kan op basis van deze technieken en volgens de code van goede praktijk lange termijnmodellen inzake geur- en luchtimpact ontwikkelen.

Opvolgingssysteem

De erkend deskundige lucht van OLFASCAN heeft een “kwantitatief beoordelingssysteem” opgesteld. Door op regelmatige basis luchtstalen te nemen, te analyseren en hier gelijktijdig een beoordeling aan te koppelen, werd een model opgesteld dat toelaat objectief vast te stellen of een bepaald emissiepunt te veel geur uitstoot.

De actiefkoolfilters en de biologische waterzuivering zijn belangrijke emissiepunten. Deze hebben echter een zeer stabiele werking waardoor er slechts geurdoorslag kan ontstaan wanneer deze respectievelijk verzadigd zijn of wanneer een noodsituatie ontstaat. 

De deskundige heeft dus een kader opgesteld dat toelaat elk emissiepunt van Empro objectief en op elk ogenblik te evalueren. Dit systeem kan de totale geuruitstoot van de geleide emissiebronnen van Empro evalueren en toetsen aan een vooropgestelde grenswaarde waarbij geen hinder wordt vastgesteld.

Naast luchtstaalnames worden er ook stalen genomen van de actiefkoolinhoud van de luchtzuiveringsinstallatie. Door in een labo analytisch de concentraties te bepalen van dit actiefkool en dit te koppelen met geurwaarnemingen, kunnen we een timing vooropstellen wanneer we de actiefkoolfilters moeten vervangen vooraleer er geurdoorslag kan optreden.

Deze systemen zorgen voor een verdere verbetering van de resultaten zodat op deze manier de geleide emissiebronnen onder controle zijn. Empro zal zich blijven engageren om dit zo te houden en verder te optimaliseren zodat er zo weinig mogelijk hinder wordt veroorzaakt.

Empro circulair

Empro gebruikt innovatieve circulaire technieken om reststromen van pluimvee te verwerken tot hoogwaardige producten die bestemd zijn voor voeding, diervoeding, landbouw en cosmetica. De door de (kippen)industrie geproduceerde nevenstromen worden door continu onderzoek verder opgewaardeerd. We streven hierbij naar een optimale grondstofvalorisatie: producten die voorheen als afvalstof verloren gingen worden nu opgewaardeerd tot nieuwe grondstoffen. Empro levert hierdoor maximaal bij tot circulaire economie wat leidt tot een kleinere ecologische voetafdruk.

Zo zorgen de activiteiten van Empro voor een jaarlijkse productie van 24.000.000 kg eiwit uit reststromen van pluimvee. Hiermee kunnen dagelijks 600.000 porties hondenbrokken voor een labrador alsook wekelijks 2.640.000 porties zalm voor menselijke consumptie geproduceerd worden. Bovendien wordt hierdoor 5.400 hectare voor sojateelt uitgespaard, dit is het equivalent van groot Dendermonde of 7.714 voetbalvelden!

Hoe zuivert Empro de lucht?

In deze video ontdekt u welke technieken ons bedrijf gebruikt om de emissies te beperken. 

We engageren ons maximaal om voorzorgen te nemen en inspanningen te blijven leveren om de hinder te beperken tot een aanvaardbaar niveau.
13/11/2020

HEROPSTART

Beste buurtbewoner,

Zoals u weet kan Empro haar activiteiten terug opstarten. We hebben kosten noch moeite gespaard om ons innovatieve bedrijf verder te integreren in het industriegebied en de omliggende leefomgeving zo minimaal mogelijk te storen. Na de opstart van onze hoogtechnologische innovatieprocessen hebben we inderdaad in samenspraak en op advies van externe deskundigen moeten bijsturen. 

Heropstart dankzij succesvolle geurbeperkende maatregelen

Op 9 juli werden de vergunningen van ons bedrijf geschorst, alhoewel de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie dit niet had geadviseerd. De commissie volgde het eindrapport van de geurdeskundigen waarin staat dat de vele aanpassingen hebben geleid tot een aanvaardbare situatie.

De minister eiste echter nog bijkomende zekerheden over de impact op de omgeving, meer bepaald van de waterzuivering en het openen van de poorten aan de aanvoerhal. Al meer dan 2 maanden geleden zijn deze bijkomende zekerheden door Empro gegeven en aanvaard door afdeling Handhaving. Toch konden we onze activiteiten niet herstarten, hetgeen voor ons onbegrijpelijk was en is.

Waarnemingen bij normale productie

Hiervoor heeft de afdeling Handhaving in de periode voorafgaand aan 5 augustus 2020 uitgebreide waarnemingen uitgevoerd bij een normale productie.

Zij hebben vastgesteld dat deze bronnen niet (meer) hinderlijk waren.
Zij schreven aan de minister:

  • Van de waterzuivering is er een amper waarneembare geur die slechts kortstondig en met een zwakke intensiteit wordt ervaren
  • Wanneer de poort aan de aanvoerhal opengaat, is er zelfs geen geur waarneembaar

Dit bewijst dat onze investeringen vruchten afwerpen. De situatie met de aanwezige technologie wordt door de overheden bij goed beheer als niet storend bevonden. Het blijft echter belangrijk dat we de investeringen van zeer nabij opvolgen en monitoren zodat deze goed blijven werken.

Maximaal engagement voor de toekomst

Sinds kort zijn we opnieuw opgestart. We engageren ons maximaal om voorzorgen te nemen en inspanningen te blijven leveren om de hinder te beperken tot een aanvaardbaar niveau. Bij deze een oproep en onze waardering om meldingen ook onmiddellijk en rechtstreeks aan ons te richten. We zijn volop bezig met de verdere uitbouw van een extern opvolgsysteem van onze luchtzuiveringen. Dit is belangrijk voor ons en voor de omgeving aangezien we niet de enige bron zijn van mogelijke hinder in de omgeving. Op deze manier kunnen we telkens een correct antwoord bezorgen op een geformuleerde klacht.

We hopen dat we samen met jullie kunnen blijven inzetten op een circulaire economie en een duurzamere wereld. We kunnen geen garantie bieden dat we nooit hinder veroorzaken of 100% geurvrij exploiteren, maar we zullen wel alle inspanningen leveren om de hinder te beperken en aanvaardbaar te houden.

Hoe zuivert Empro de lucht?

In deze video ontdekt u welke technieken ons bedrijf gebruikt om de emissies te beperken. 

13/12/2019

BELGISCHE ONDERNEMER VERWERKT EIWITRIJK AFVAL

Het Belgische Empro verwerkt veren en andere kippenresten tot meel dat als een belangrijk ingrediënt van visvoer gebruikt wordt. Tientallen vrachtwagens vertrekken wekelijks naar afnemers in de aqua-industrie over de hele wereld.


Waarom zou je kippenafval weggooien als het zoveel energie heeft gekost om het te kweken? Dat vroeg Vaast Vanoverschelde zich af. De jonge Belg is CEO van het bedrijf Empro in het Belgische Dendermonde, onder de rook van Antwerpen. De retorische vraag lag aan de basis van de kippenafvalverwerker die in 2015 haar deuren opende. ‘Kippenpluimen zijn één van de eiwitrijkste producten die er bestaan, alleen moeten ze verteerbaar gemaakt worden’, vervolgt hij. ‘In pure vorm kun je erop kauwen wat je wilt, maar gebeurt er niets.’ Terwijl Vanoverschelde zijn verhaal doet, rijden op de achtergrond vrachtwagens op af. Een container bestemd voor de aqua-industrie in Turkije wordt geladen. Aan een andere poort rijdt een vrachtwagen binnen voor de levering van een partij veren. De chauffeur stapt uit zijn cabine en opent de deuren van een stortbak. Hij ledigt zijn oplegger en via een schroef onder in de stortbak worden de veren de fabriek ingeleid, vergelijk het met de schroef van een gehaktmolen.

VERTEERBAARHEID

In de buik van de Empro-fabriek worden de kippenveren door toevoeging van water, druk en temperatuur verwerkt tot verenmeel. De eiwitketens worden gebroken, zodat de eiwitten verteerbaar worden. Het zogeheten hydrolyse-proces van Empro is gepatenteerd. Deze en vergelijkbare hydrolyse technieken in de industrie hebben gezorgd voor een stijging van het eiwitgehalte (tot 87 procent) en de verteerbaarheid (85- 90 procent) van het product. Hierdoor werd verenmeel interessant als eiwitbron voor vismeel in de aqua-industrie. Liefst 75 tot 85 procent van de Empro-productie – 60 ton verenmeel per dag, oftewel 53 ton eiwitten – gaat veelal naar visvoerbedrijven, waaronder Nederlandse afnemers. Deze gebruiken het product als eiwittenbron voor visvoer en voegen andere ingrediënten, zoals vitamine en mineralen toe. Gelet op de eiwitbehoefte kan hiermee ongeveer 135 ton zalm gekweekt worden (zie kader).

AFVAL NAAR GRONDSTOF

Ook wordt er rechtstreeks aan kwekers geleverd. “In Griekenland leveren we rechtstreeks aan een viskweker. Deze gebruikt het verenmeel als ingrediënt voor visvoer voor de kweek van zeebrasems en zeebaars”, vertelt de Nederlandse Jochem Bakker, commercieel manager bij Empro. Bakker heeft de tussenpersonen in de handel er tussenuit gesneden en praat rechtstreeks met de afnemer. “Hierdoor heeft deze ook meer inzicht in de productie”, zegt hij. Door de nieuwe verwerkingstechnologieën veranderde de status van de veren van afval naar grondstof. Vanoverschelde: “Vroeger betaalden slachthuizen om van de veren af te komen, maar tegenwoordig moeten wij ervoor betalen.” De inkoop wordt gedaan door moederbedrijf Kipco-Damco (ook uit België) dat vijf jaar geleden de investering van 8 miljoen euro voor de afvalverwerkingslijnen neerlegde. Een logisch besluit, omdat alleen al veren maar liefst 4 procent van het gewicht van de kip uitmaken. Empro ontvangt ook kippenveren uit Nederland.

BUITENLAND

Ruim tachtig procent van de afzet voor de aqua-industrie gaat naar Zuid-Amerika en Azië waar grote viskwekers gevestigd zijn. De vraag is enorm, aldus Bakker. “De aqua-industrie groeit enorm.” Deze constatering wordt bevestigd door de Wereldvoedselorganisatie (FAO) dat tweejaarlijks een rapport opstelt van de globale visserijsector. De mondiale visconsumptie steeg van ongeveer 10 kilo per inwoner in 1960 tot ruim 20 kilo in 2016. De jaarlijkse visproductie werd in 2016 op 171 miljoen ton geschat, waarvan toen voor het eerst meer dan de helft uit aquacultuur afkomstig was. FAO verwacht dat de visproductie het komende decennia met 18 procent zal toenemen. Een gedeelte van deze mondiale visproductie wordt overigens gebruikt voor het maken van vismeel. “In landen als Peru wordt er massaal ansjovis en makreel in het wild gevangen om deze te vermalen tot visvoer voor kweekvissen. Dat is niet bepaald duurzaam en zeer schadelijk voor de visstand”, aldus Bakker. “Ons product biedt een alternatief.” Om deze reden meent Empro ook goed aan te sluiten op de toekomstvisie van het Nederlandse Ministerie van Landbouw. Onder het motto van Kringlooplandbouw benadrukt Landbouwminister Carola Schouten immers het belang van valoriseren van afvalstromen in de landbouw. Bakker: “En dat is precies wat wij hier doen.”

Rozendaal, J., (2019). Belgische ondernemer verwerkt eiwitrijk afval. Vismagazine, 7, 39-40

21/11/2019

Aquavlan final meeting in Middelburg

For three years, the Interreg Aquavlan2 project has supported the Flemish and Dutch aquaculture sectors, either by research or by individual supervision. The final meeting took place on wednesday 11 september 2019 in Middelburg. Empro Europe could of course not be absent from this meeting and manager, Vaast Vanoverschelde, came to testify about Aquavlan’s contribution to our company.21/11/2019

Team Empro Europe expands

We have recently welcomed 3 new employees to our team.

Veterinarian Diana Steenacker, will from now on take on the role of quality employee.

Bryan Delandsheer will take care of administration and logistics.

Jurgen Vercauteren now works as a project manager for the company.